Regulamin

Roz. I DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – pl jest prowadzony przez THE BIKE HOLE KAMIL LISICKI, wpisana do CEIDG pod nr regon: 122892107, NIP: 6772375803, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bronowickiej 55 30-091 Kraków, adres mailowy kontakt@njsklep.pl
 2. Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin –niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Klient - podmiot dokonujący zakupu Produktu na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Produkt – dobro fizyczne którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego tj. odzież sportowa i akcesoria: kominy, termosy, naklejki, piersiówki, skarpety.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, dokonane poprzez Sklep internetowy jednoznacznie definiujące rodzaj i ilość Produktów które będą przedmiotem zawieranej Umowy
 8. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Zamówienie Produktu/ Produktów, złożone przez Klienta Sklepu internetowego  zostanie skompletowane i zapakowane, przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 9. Usługa dodatkowa – dodatkowa usługa świadczona przez Sprzedawcę konieczna do zrealizowania nabycia Produktu/Produktów Sklepu Internetowego przez Klienta

Roz II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Produktów przez Klientów poprzez Sklep internetowy
 2. Klient składając Zamówienie poprzez Sklep internetowy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 3. Wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.

Roz III ZAMÓWIENIE

 1. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane kontaktowe mail, telefon, forma płatności oraz sposób dostawy wraz z adresem dostawy jeśli jest wymagany.
 5. Ceny Produktów podane na Stronie internetowej są cenami brutto w PLN. Nie zawierają one kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Produktu.
 6. Podczas składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Umowa sprzedaży Produktu umieszonego na Stronie internetowej jest zawierana w momencie kliknięcia przycisku „potwierdzam zamówienie”.

Roz IV PŁATNOŚCI i PRZESYŁKI

 1. Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online wysyłamy maksymalnie do 72h po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. Przesyłki dostarczają firmy kurierskie - czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy. Zazwyczaj zajmuje to do 2 dni roboczych.
  Uwaga! Przy płatności przelewem internetowym, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.
 4. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 jest operatorem kart płatniczych. lista odstępnych kart płatniczych: Visa i Mastercard.
 5. W przypadku zamówienia koszulki personalizowanej czas realizacji wysyłki wynosi 3-4 tygodni od daty zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
 6. Zamówień personalizowanych nie wysyłamy za pobraniem
 7. Koszt wysyłki to:
  1. Paczkomat Inpost : 19,99 pln brutto
  2. Kurier DPD : 25 pln brutto
  3. Kurier DPD pobranie : 35 pln brutto

 Roz V DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
 3. Klient wyraża zgodę dobrowolnie na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego oraz w polityce Ochrony Danych Osobowych
 4. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klienta podmiotowi świadczącemu Usługi Dodatkowe, które są niezbędne do realizacji Zamówienia
 5. Sprzedawca dba o ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem, uszkodzeniem, utratą, zabraniem, zniszczeniem, kradzieżą przez podmioty nieuprawnione poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 6. Informacja o środkach technicznych i organizacyjnych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres kontakt@njsklep.pl
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta, w każdym czasie.
 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcy drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta
 2. Klientowi przysługuje prawo do:
  a)    nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  b)    uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
  c)    ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  d)    uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  e)    uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  f)    poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  g)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Klientowi zgodnie przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

 

Roz VI ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za poprzez wiadomości e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje w prowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta, w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Roz VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 90 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy do zakupionego Produktu dodawany był inny Produkt gratis lub po obniżonej cenie (w ramach specjalnych promocji), należy odesłać go wraz ze zwracanym Produktem.
 5. Zwrot kwoty Zamówienia (bez kosztów wysyłki które ponosi klient) następuje w ciągu 14 dni roboczych na dane podane przez Klienta
 6. "Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem."  
 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży nie jest możliwe w przypadku Produktów personalizowanych

 

Roz VIII PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu, kopii paragonu, faktury lub wydruku z panelu sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. W przypadku bardziej złożonych reklamacji lub problemów z rozwiązaniem sprawy Klientowi przysługuje prawo założenia sprawy przez platformę ODR pod linkiem: ec.europa.eu/odr

 

Roz IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 5. Treść Sklepu internetowego, a w szczególności grafiki, teksty i logotypy są własnością Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabroniona.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl